FANDOM


屬性是寵物小精靈或者技能的一種分類方式,屬性決定了技能小精靈的效果。

水、電擊、草、冰、超能力、龍、格鬥、毒、地上、飛行、蟲、岩石、幽靈、鋼鐵、惡和射精

O  代表屬性係數約為 2
- 代表屬性係數約為 1
△ 代表屬性係數約為 0.5
X  代表屬性係數約為 0

屬性相剋表
精靈屬性
一般 電擊 超能力 格鬥 地上 飛行 岩石 幽靈 鋼鐵 妖精
技能屬性
一般 ×
O O O O
O O O
電擊 O X O
O O O
O O O O
超能力 O O X
格鬥 O O O X O O
O X O
地上 O O O X O O
飛行 O O O
O O O
岩石 O O O O
幽靈 X O O
O X
O O
鋼鐵 O O O
妖精 O O O
  • 第二世代前,屬性學家曾誤算幽靈系對超能力系的屬性係數為 0 ,蟲系對毒系、毒系對蟲系的屬性係數為 2 ,以及冰系對炎系的屬性係數為 1
  • 第六世代前,幽靈系及惡系對鋼鐵系的效果是減半。
  • 部份招式並不遵守以上的屬性相剋表。