FANDOM


Yuradle (ユレイドル Yureidoru) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Yuradle là dạng tiến hóa của Lilyla.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.