FANDOM


Yungerer (ユンゲラー Yungerā) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Yungerer là dạng tiến hóa của Casey và tiến hóa thành Foodin sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.