FANDOM


Yukiwarashi (ユキワラシ Yukiwarashi) là Pokémon thuần hệ Băng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Yukiwarashi tiến hóa thành Onigohri ở cấp độ 42 hoặc tiến hóa thành Yukimenoko khi tiếp xúc với Đá thức tỉnh nếu thuộc giống cái.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.