Yukinooh (ユキノオー Yukinoō) là Pokémon song hệ Cỏ/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Yukinooh là dạng tiến hóa của Yukikaburi.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Yukinooh (メガユキノオー Mega Yukinoō) khi kích hoạt Yukinoonite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.