FANDOM


Yukimenoko (ユキメノコ Yukimenoko) là Pokémon song hệ Băng/Ma được giới thiệu trong Thế hệ 4. Yukimenoko là một trong những dạng tiến hóa của Yukiwarashi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.