Yukikaburi (ユキカブリ Yukikaburi) là Pokémon song hệ Cỏ/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Yukikaburi tiến hóa thành Yukinooh ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.