FANDOM


Yowashi (ヨワシ Yowashi) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 7. Yowashi không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào. Nó có thể thay đổi dạng với đặc tính Schooling khi đạt cấp độ 20.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.