FANDOM


Yonoir (ヨノワール Yonowāru) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 4. Yonoir là dạng tiến hóa của Samayouru.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.