FANDOM


Yomawaru (ヨマワル Yomawaru) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Samayouru ở cấp độ 37 và sau đó tiến hóa thành Yonoir sau khi trao đổi nếu giữ Vải Linh giới.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.