FANDOM


Yogiras (ヨーギラス Yōgirasu) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Sanagiras ở cấp độ 30 và sau đó tiến hóa thành Bangirasu ở cấp độ 55.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.