FANDOM


Yayakoma (ヤヤコマ Yayakoma) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 6. Yayakoma bắt đầu tiến hóa thành Hinoyakoma ở cấp độ 17 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Phaiaro ở cấp độ 35.

Mô tả

Thân thể chúng luôn ấm áp, nên các Nhà huấn luyện ở xứ lạnh thường để chúng ngủ chung với họ. Loài Pokémon này rất thân thiện. Nhưng nếu bạn chạm vào chúng khi chưa được phép, chúng sẽ lập tức gia tăng thân nhiệt và làm phỏng tay bạn.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/661
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.