FANDOM


Yarukimono (ヤルキモノ Yarukimono) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Yarukimono là dạng tiến hóa của Namakero và tiến hóa thành Kekking ở cấp độ 36.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.