FANDOM


Yamirami (ヤミラミ Yamirami) là Pokémon song hệ Bóng tối/Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Yamirami không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Yamirami (メガヤミラミ Mega Yamirami) khi kích hoạt Yamiraminite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.