FANDOM


Yamikarasu (ヤミカラス Yamikarasu) là Pokémon song hệ Bóng tối/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Dongkarasu khi tiếp xúc với Đá bóng tối.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.