FANDOM


Yajiron (ヤジロン Yajiron) là Pokémon song hệ Đất/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Yajiron tiến hóa thành Nendoll ở cấp độ 36.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.