FANDOM


Yadoran (ヤドラン Yadoran) là Pokémon song hệ Nước/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Yadoran là một trong những dạng tiến hóa của Yadon.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Yadoran (メガヤドラン Mega Yadoran) khi kích hoạt Yadorannite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.