FANDOM


Yadon (ヤドン Yadon) là Pokémon song hệ Nước/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Yadoran ở cấp độ 37 hoặc tiến hóa thành Yadoking sau khi trao đổi nếu giữ Con dấu Hoàng gia.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.