FANDOM


Yadoking (ヤドキング Yadokingu) là Pokémon song hệ Nước/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 2. Yadoking là một trong những dạng tiến hóa của Yadon.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.