Windie (ウインディ Uindi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Windie là dạng tiến hóa của Gardie.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.