FANDOM


Windie (ウインディ Uindi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Windie là dạng tiến hóa của Gardie.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.