FANDOM


Windie (ウインディ Uindi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Windie là dạng tiến hóa của Gardie.

Hình dáng