FANDOM


Whaloh (ホエルオー Hoeruō) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Whaloh là dạng tiến hóa của Hoeruko.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.