FANDOM


Watacco (ワタッコ Watakko) là Pokémon song hệ Cỏ/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Watacco là dạng tiến hóa của Popocco.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.