FANDOM


Wanriky (ワンリキー Wanrikī) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Wanriky tiến hóa thành Goriky ở cấp độ 28 và sau đó tiến hóa thành Kairiky sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.