FANDOM


Vibrava (ビブラーバ Biburāba) là Pokémon song hệ Đất/Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Vibrava là dạng tiến hóa của Nuckrar và sau đó tiến hóa thành Flygon ở cấp độ 45.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.