FANDOM


Utsudon (ウツドン Utsudon) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Utsudon là dạng tiến hóa của Madatsubomi và tiến hóa thành Utsubot khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.