FANDOM


Utsudon (ウツドン Utsudon) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Utsudon là dạng tiến hóa của Madatsubomi và tiến hóa thành Utsubot khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng