Utsubot (ウツボット Utsubotto) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Utsubot là dạng tiến hóa của Utsudon.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.