FANDOM


Usokkie (ウソッキー Usokkī) là Pokémon thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 2. Usokkie là dạng tiến hóa của Usohachi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.