FANDOM


Usokkie (ウソッキー Usokkī) là Pokémon thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 2. Usokkie là dạng tiến hóa của Usohachi.

Hình dáng