FANDOM


Usohachi (ウソハチ Usohachi) là Pokémon thuần hệ Đá được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Usokkie khi biết Bắt Chước lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.