Urimoo (ウリムー Urimū) là Pokémon song hệ Băng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Inomoo ở cấp độ 33 và sau đó tiến hóa thành Mammoo khi biết Sức Mạnh Nguyên Thủy lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.