FANDOM


Unknown (アンノーン An'nōn) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Unknown không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.