Tyltalis (チルタリス Chirutarisu) là Pokémon song hệ Rồng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Tyltalis là dạng tiến hóa của Tyltto.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Tyltalis (メガチルタリス Mega Chirutarisu) khi kích hoạt Tyltalisnite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon song hệ Rồng/Tiên.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.