FANDOM


Tutinin (ツチニン Tsuchinin) là Pokémon song hệ Côn trùng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Tutinin tiến hóa thành Tekkanin ở cấp độ 20. Nếu người chơi còn chỗ trong đội và có dư một bóng chứa Pokémon, Nukenin sẽ xuất hiện trong đội của người chơi lúc Tekkanin tiến hóa.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.