FANDOM


Tsutarja (ツタージャ Tsutāja) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 5. Nó tiến hóa thành Janovy ở cấp độ 17 và sau đó tiến hóa thành Jalorda ở cấp độ 36.

Tsutarja cùng với PokabuMijumaru là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Isshu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.