FANDOM


Tropius (トロピウス Toropiusu) là Pokémon song hệ Cỏ/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Tropius không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.