FANDOM


Tritodon (トリトドン Toritodon) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Tritodon là dạng tiến hóa của Shellos.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.