FANDOM


Tosakinto (トサキント Tosakinto) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Tosakinto tiến hóa thành Azumao ở cấp độ 33.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.