FANDOM


Tosakinto (トサキント Tosakinto) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Tosakinto tiến hóa thành Azumao ở cấp độ 33.

Hình dáng