FANDOM


Torideps (トリデプス Toridepusu) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Torideps là dạng tiến hóa của Tatetops.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.