FANDOM


Togepy (トゲピー Togepī) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Togepy tiến hóa thành Togechick khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao và sau đó tiến hóa thành Togekiss khi tiếp xúc với Đá ánh sáng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.