FANDOM


Togekiss (トゲキッス Togekissu) là Pokémon song hệ Tiên/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Togekiss là dạng tiến hóa của Togechick.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.