Togechick (トゲチック Togechikku) là Pokémon song hệ Tiên/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Togechick là dạng tiến hóa của Togepy và tiến hóa thành Togekiss khi tiếp xúc với Đá ánh sáng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.