Todoseruga (トドゼルガ Todoseruga) là Pokémon song hệ Băng/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Todoseruga là dạng tiến hóa của Sealeo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.