Thunders (サンダース Sandāsu) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Thunders là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.