FANDOM


Thunder (サンダー Sandā)Pokémon huyền thoại song hệ Điện/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Thunder cùng với FreezerFire là bộ ba Pokémon chim huyền thoại của Kanto.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.