Đây là thể loại bao gồm các Pokémon được giới thiệu trong Thế hệ III hoặc các Pokémon thuộc các Thế hệ trước đó có hình thái mới được giới thiệu trong Thế hệ III.

All items (15)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.