Teppouo (テッポウオ Teppōo) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Teppouo tiến hóa thành Okutank ở cấp độ 25.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.