FANDOM


Tekkanin (テッカニン Tekkanin) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Tekkanin là dạng tiến hóa của Tutinin. Sự tiến hóa này có thể kích hoạt sự có mặt của Pokémon thứ hai, Nukenin, khi người chơi có dư một bóng chứa Pokémon và còn chỗ trong đội.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.