FANDOM


Tattu (タッツー Tattsū) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Seadra ở cấp độ 32 và sau đó tiến hóa thành Kingdra sau khi trao đổi nếu giữ Vảy rồng.

Hình dáng