FANDOM


Tatetops (タテトプス Tatetopusu) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Tatetops được phục sinh từ hóa thạch khiên chắn. Tatetops tiến hóa thành Torideps ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.