FANDOM


Taneboh (タネボー Tanebō) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Konohana ở cấp độ 14 và sau đó tiến hóa thành Dirteng khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.