FANDOM


Tamazarashi (タマザラシ Tamazarashi) là Pokémon song hệ Băng/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Sealeo ở cấp độ 32 và sau đó tiến hóa thành Todoseruga ở cấp độ 44.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.